Overleg

Context Freinet

Individuele oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen de leefgroepbegeleiders je via een doodle/form de ouders uit voor een individueel gesprek over jouw kind. Je krijgt er de tijd om samen de evolutie en de groei van je kind te bespreken. De begeleiders maken 2x per jaar een groeiboekje waarin dit beschreven staat. In oktober zijn er ook individuele gesprekken, deze gaan dan vooral over het sociaal-emotionele van je kind en de opstart van het schooljaar.

Leefgroepen

Wij noemen onze klassen 'leefgroepen'. Kinderen en hun begeleiders werken, leren en leven er samen in ‘nesten’. Elke dag wordt gestart in de leefgroep, daarna zwermen ze uit, beleven ze avonturen en eindigen weer samen in de leefgroep. Elke leefgroep krijgt ook een naam.  Deze namen komen op bordjes aan de deur.

Leefgroepouder(s)

Elk schooljaar, op het eerste leefgroepoverleg, wordt een oproep gedaan naar één of twee leefgroepouders.  Die leefgroepouder vormt een brug tussen begeleider en andere ouders en ondersteunt de werking van de leefgroep.  De invulling hiervan is afhankelijk van de noden per leefgroep, en gebeurt in overleg.

Alle leefgroepouders  komen ongeveer 3 keer per jaar samen in een ouderoverleg. Ook Fien is hierbij aanwezig. Het ouderoverleg is een denktank waarbij leefgroepoverschrijdende punten worden besproken en uitgewerkt.  Hier wordt het accent op ‘voor ouders door ouders’ gelegd.

Leefgroepoverleg

3x per schooljaar  komen de ouders en de begeleider van één leefgroep samen om informatie uit te wisselen over de klaswerking. Op die manier leren we elkaar ook beter kennen. Bij de uitnodiging van elke leefgroepoverleg krijg je als ouder steeds de kans een punt op de agenda te plaatsen, of je spreekt de begeleider of leefgroepouder hier op voorhand over aan.

We vinden het belangrijk dat ouders aanwezig zijn op leefgroepoverleggen. 

Ouderoverleg

3x keer per jaar komen de leefgroepouders samen met de directie om na te denken over de leefgroepoverschrijdende punten. Deze worden samen besproken en uitgewerkt. Elke ouder van een leefgroep kan agendapunten aanbrengen via de leefgroepouder.  We willen ook graag nadenken over leuke acties door en voor ouders op onze school.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

Soms kan het interessant zijn om op school een gesprek te organiseren met iedereen die betrokken is bij het leer- en ontwikkelingstraject van je kind: ouders, begeleider, (zorg)coördinator, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), logopedist, therapeut, …. 

Zo'n multidisciplinair overleg vindt plaats na een afspraak, gemaakt door de zorgcoördinator en/of  een medewerker van het CLB. Dit kan zeker ook op vraag van de ouders worden georganiseerd.  Van het overleg wordt een verslag gemaakt door de begeleider of de coördinator op het daarvoor voorzien document.